Algemene voorwaarden Yogacentrum Vlaardingen

Deelnemen aan de lessen betekent dat u automatsich akkoord gaat met de algemene voorwaarden

De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen van het inschrijfformulier aan Yogacentrum Vlaardingen.

2. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

3. Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.

4. Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Betaling
5. De deelnemer koopt online via Momoyoga de gewenste strippenkaart aan om zich te kunnen inschrijven voor de lessen.

6. Zonder strippenkaart is het niet mogelijk om deel te nemen aan de yogalessen.

7. Het gebruik van strippenkaarten voor de yogalessen of meditatielessen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De strippenkaart vervalt automatisch als de geldigheidsdatum is overschreden en tevens komen onopgemaakte lessen hiermee automatisch te vervallen. Er vindt geen restitutie plaats op onopgemaakte strippen.

Uitsluiting
8. Yogacentrum Vlaardingen heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

9. Yogacentrum Vlaardingen heeft het recht de toegang van de lessen, zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.

Gemiste lessen
10. Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.

Annulering door Yogacentrum Vlaardingen
11. Yogacentrum Vlaardingen heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.

12. Yogacentrum Vlaardingen heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren of deelname van de deelnemer te weigeren.
Wijzigingen
13. Yogacentrum Vlaardingen behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen.U wordt via de website en nieuwsbrief van alle wijzingen op de hoogte gehouden.

Aansprakelijkheid
14. Yogacentrum Vlaardingen verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

15. Yogacentrum Vlaardingen is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.

Toepasselijkheid en geschillen
16. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Yogacentrum Vlaardingen betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

17. Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Yogacentrum Vlaardingen.

18. Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Yogacentrum Vlaardingen behoudens hogere voorziening.

Uitval docent
19. Bij ziekte en/of uitval van een docent zal Yogacentrum Vlaardingen, indien mogelijk, voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal Yogacentrum Vlaardingen de cursist hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Yogacentrum Vlaardingen zal in dat geval zo spoedig mogelijk met alternatieve data komen. In geval van ziekte en/of uitval van een docent heeft de cursist geen recht op schadevergoeding. Uitval van een docent is geen reden voor kosteloze annulering of restitutie.
Q

Algemene voorwaarden Workshops en Cursussen

Workshops en cursussen
1. Yogacentrum Vlaardingen, onderdeel van het Centre for conscious creation, verzorgt ook cursussen en workshops op het gebied van yoga, meditatie, mindfulness en persoonlijke groei. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door het Yogacentrum Vlaardingen aangeboden cursussen, workshops of opleidingen. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle deelnemers aan een van de door ons aangeboden diensten.

Inschrijving en betaling
2. Inschrijving voor cursussen en workshops gaat via Momoyoga. Bij aanmelding ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden en is na betaling de inschrijving definitief. De prijzen vermeld op de website zijn inclusief BTW. Na ontvangst van de betaling is de inschrijving pas definitief.

Annuleren bij cursussen of workshops
3. Bij annulering van een workshop of cursus wordt € 5,- euro administratie kosten in rekening gebracht. Het restant bedrag wordt gerestitueerd.
Bij annulering tot 2 weken voor de workshop of cursus wordt het volledige bedrag terug gestort minus de administratie kosten.
Bij annulering tussen 14 dagen en 7 dagen voor de workshop of cursus wordt 50% van het cursus bedrag teruggeschreven.
Bij annuleren vanaf 7 dagen voor de workshop of cursus is geen restitutie meer mogelijk.

Uitval docent
4. Bij ziekte en/of uitval van een docent zal Yogacentrum Vlaardingen, indien mogelijk, voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal Yogacentrum Vlaardingen de cursist hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Yogacentrum Vlaardingen zal in dat geval zo spoedig mogelijk met alternatieve data komen. In geval van ziekte en/of uitval van een docent heeft de cursist geen recht op schadevergoeding. Uitval van een docent is geen reden voor kosteloze annulering of restitutie.

Lesmateriaal
5. Verstrekte informatie/handouts of readers die verstrekt worden tijdens een cursus of workshop mogen niet anders worden gebruikt dan voor persoonlijke studie. Het is niet toegestaan de handouts of readers te gebruiken voor commercieel gebruikt of te kopiëren ten behoeve van derden. Het auteursrecht en eigendomsrecht berusten bij Yogacentrum Vlaardingen en de docent.

Aansprakelijkheid
6. Deelname aan lessen, cursussen of workshops van Yogacentrum Vlaardingen geschiedt volledig op eigen risico. Bij lichamelijke en/of psychische klachten dien je de huisarts te raadplegen. Klachten van deze aard dienen te allen tijde vooraf aan de docent kenbaar gemaakt te worden. De docent kan aan de hand hiervan ter bescherming van jezelf besluiten om toegang tot de les te weigeren. Yogacentrum Vlaardingen is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de georganiseerde dagen.

Beeldopnames
7. Yogacentrum Vlaardingen behoudt zich het recht tot het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens opleidingen en deze te gebruiken voor eigen promotieactiviteiten. Het maken van beeld- en of geluidsopnamen tijdens een opleiding, cursus, les of workshop is alleen mogelijk na toestemming van de docent en de andere cursisten.

Klachten en geschillen
8. De doelstelling van Yogacentrum Vlaardingen is altijd om je persoonlijke groei tot een succes te maken. Mochten er desondanks omstandigheden zijn waarover je een klacht wilt indienen, meld de klacht dan per omgaande (schriftelijk, per e-mail of telefonisch). Wij doen er alles aan om zo spoedig mogelijk tot een passende oplossing te komen.

Overige
9. Yogacentrum Vlaardingen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in cursussen, workshops of opleidingen.
Q

Klik op het rode icoon om uw bevestiging uit te printen

Yogacentrum Vlaardingen

Kwaliteit in ontspanning

Buizengat 10
3134 AG Vlaardingen

Silvia: 0610-698986

Algemene voorwaarden yogacentrum Vlaardingen